VEDTÆGTER

DANSK SELSKAB FOR AMBULANT KIRURGI OG GASTROENTEROLOGI

DANISH SOCIETY FOR AMBULATORY SURGERY AND GASTROENTEROLOGY

§ 1
Selskabet er en sammenslutning af praktiserende kirurger og endskoperende medicinere inden for specialerne kirurgi og intern medicin (medicinsk gastroenterologi).

§ 2
Selskabets formål er at fremme den ambulante kirurgis udvikling inden for ambulant kirurgi og endoskopi i Danmark på alle relevante områder,
herunder forskning, uddannelse og internationale kontakter.

§3, stk.1
Enhver praktiserende speciallæge i kirurgi samt endoskoperende speciallæge indenfor specialet intern medicin (medicinsk gastroenterologi) med tildelt ydernummer, kan optages som ordinært medlem af selskabet.

§3, stk.2
Bestyrelsen afgør, hvorvidt betingelserne for ordinært medlemskab efter stk.1 er opfyldt. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder optage ekstraordinære medlemmer uden stemmeret.

§3, stk.3
Anmodning om optagelse stiles skriftligt til bestyrelsen, og fremsendes til sekretæren.

§3, stk.4
Udmeldelse af selskabet kan ske efter skriftlig henvendelse til sekretæren. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i et kalenderår. Genoptagelse i selskabet kan kun ske efter betaling af restancen.

§3, stk.5
Det ordinære medlemskontingent fastsættes for et regnskabsår ad gangen på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§4, stk.1
Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 6 stemmeberettigede medlemmer og 1 suppleant. Ethvert ordinært medlem af selskabet kan vælges til bestyrelsen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer stiles til den siddende bestyrelse, sendes til sekretæren og skal være denne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Der skal opstilles bestyrelsesmedlemmer til valg således, at der vælges mindst ét bestyrelsesmedlem fra Østdanmark (øst for Storebælt) og ét fra Vestdanmark (vest for Storebælt). Er der ikke opstillet kandidater til opfyldelse af dette, vælges kandidater uafhængigt af region. Hvis antallet af forslag overstiger antallet af ledige bestyrelsespladser, skal der foretages skriftlig afstemning blandt selskabets ordinære medlemmer.

§4, stk.2
Formanden og den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling.
Der kan modtages genvalg en gang. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Valg-perioden er på 2 år.

§4, stk.3
Generalforsamlingen vælger desuden ved afstemning 2 revisorer og en revisor- suppleant. Disse valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

§4, stk.4
Generalforsamlingen vælger et uddannelsesudvalg, der til daglig refererer til bestyrelsen. Der vælges et bestyrelsesmedlem som formand og valgperioden følger reglerne for valg til bestyrelsen. Opstilling til valg finder sted på generalforsamlingen og der skal vælges repræsentanter for Øst- og Vestdanmark. Er der ikke kandidater til opfyldelse af dette vælges kandidater uafhængigt af region. Uddannelsesudvalget udarbejder en årsplan for de uddannelsesaktiviteter som tilbydes medlemmerne.

§5, stk.1
Selskabet tegnes af formanden og næstformanden i forening. Bestyrelsen har mandat til at varetage selskabets økonomiske interesser. Selskabets kommunikation med medlemmerne og andre selskaber varetages af bestyrelsen, ligesom den varetager den internationale kommunikation for selskabet. Bestyrelsen er forpligtiget til at indkalde til årlig generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

§5, stk.2
Ordinær generalforsamling annonceres af bestyrelsen på selskabets hjemmeside med mindst 3 måneders varsel. Samtidig oplyses om hvilke af bestyrelsens medlemmer der er på valg (og hvorvidt genvalg ønskes). Sager, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal tilstiles formanden skriftligt senest 2 uger før mødet. Indkaldelse med dagsorden for generalforsamlingen skal tilsendes medlemmerne senest 10 dage før mødet og annonceres på DSAK´s hjemmeside.

§5, stk.3
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden 1. december med følgende dagsorden:

a) Valg af dirigent.
b) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
c) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
d) Fastsættelse af kontingenter.
e) Valg af formand.
f) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
g) Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
h) Valg af uddannelsesudvalg.
i) Indkomne forslag.
j) Eventuelt.

Referat af generalforsamlingen udsendes af sekretæren til medlemmerne senest 8 dage efter dens afholdelse.

§5, stk.4
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 6 uger efter, at mindst 1/3 af de ordinære medlemmer over for bestyrelsen har fremsat skriftlig motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal annonceres mindst 14 dage før på selskabets hjemmeside.

§5, stk.5
Bestyrelsen skal sikre at der afholdes mindst 4 årlige medlemsmøder med fagligt indhold.

§6, stk.1
Ændringer af selskabets love kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringerne.

§6, stk.2
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen, som så vedtages ved simpelt flertal.

§7
Selskabets opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på en general- forsamling, på hvis dagsorden emnet har været opført. Før opløsning er gyldig, skal den godkendes ved 2/3 majoritet ved urafstemning blandt selskabets ordinære medlemmer.

§8
Ved opløsning skal en eventuel formue flyttes til Dansk Kirurgisk Selskab som en fond bestyret af Dansk Kirurgisk Selskab.

Ændret på Generalforsamling den 7. april 2006, på ekstraordinær generalforsamling den 26. september 2009, på ekstraordinær generalforsamling den 28. september 2012
(navneændring) og på ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2013 (§5, stk. 3).